Kulturförvaltningen

 Kultur i Sthlm
 Stöd & Stipendier
 Kulturnämnd
 Kulturförvaltningen
 Hem


back.gif Tillbaka


Föredragningslista Nr 3

print.gif Utskriftsvänlig version


Datum: 2009-04-21
Tid: 15.30
Plats: Stora kollegiesalen, Stockholms stadshus


Ärenden med personalrepresentation

 

 1.      Anmälan av justerat protokoll

          (Protokoll nr 2/2009 tidigare utsänt)

  

 2.      Justering av dagens protokoll

  

 3.      Anmälningsärenden

         

4.             Kulturnämndens/Stadsarkivets underlag

         till budget för år 2010 och inriktning för

          2011 - 2012 >>>

          - Bilaga >>>   

            - Bilaga, lokalförsörjningsplan >>>

 

 

5.      Kulturnämndens/kulturförvaltningens

          underlag till budget för år 2010 och

          inriktning för åren 2011 - 2012 >>>

          - Bilaga 1 Lokalförsörjningsplan >>>

          - Bilaga 2 Förvaltningsunderlag 2010 >>>

          - Bilaga 3 Biblioteksstruktur >>>

             - Bilaga 4 Kulturskolans avgifter  >>> 

    

6.       Svar på remiss om kultur-

          utredningen (SOU 2009:16) >>>  

 

7.      Remiss angående betänkandet

 (SOU 2009:15) Kraftsamling!

  Museiverksamhet ger resultat >>>

  

8.      Remiss om uppförande av ett nytt

  krematorium på Skogskyrkogården >>>

         

9.      Förslag till detaljplan för Hässelby Slott 1

          i stadsdelen Hässelby Gård >>>

         - Bilaga 1 Detaljplaneförslaget >>>

         - Bilaga 2 Fornlämningar >>>

         - Bilaga 3 Hässelby slott >>>

           

10.    Remiss: Skrivelse från Yvonne Ruwaida

         (MP) om finansiering av HBT-ungdoms-

         gården Egalia >>>

           

11.     Remiss: Skrivelse av Bo Bladholm (M)

          om minnesmärke för Polens demokrati-

          sering och solidaritet >>>

          

12.     Beslut om utanordnare vid Stadsarkivet >>>

         

13.     Beslut om avskrivning av fordran

           

14.     Revidering av riktlinjer till arkiv-

          regler för Stockholms stad

          (KFS 2007:26) >>>

         - Bilaga Riktlinjer >>>

 

15.     Projektansökan E-tjänstprogrammet >>>

   

16.     Förslag om verksamhetsstöd för år

          2009 till samlingslokalen Kristinehov >>>

    

17.     Resa i tjänsten utanför Europa

    

18.     Anmälan av folkbildnings stipendiater

          2009 >>> 

        

19.     Anmälan av kulturhistorisk klassificering

          för stadsdelarna Nockebyhov, Kälvesta,

          Mariehäll med tillhörande kulturhistoriskt

          särskilt värdefulla områden utpekade i

          Stockholms översiktsplan >>>

          

 

20.     Information och övriga frågor

 

 

Ärende utan personalrepresentation

 

 

21.     Förslag till mottagare av Stockholms

          stads hederspris, Bellmanpriset och

          Lennart af Petersenspriset år 2009

    

 

22.     Förslag till mottagare av Stockholms stads

          kulturstipendier 2009

                   

 

 

fix-1x1.gif

Kulturhuset

Kulturskolan

Kulturstrategiska avdelningen

Liljevalchs

Stadsbiblioteket

Stockholmsforskningen

Stockholms Medeltidsmuseum

Stockholms Stadsmuseum

Stockholms kulturfestival

Ung08

Tillgänglighetsguiden

Konstskola på webben

Stadens offentliga konst

 

fix-1x1.gif 
 

© Kulturförvaltningen

Besöksadress: Drottninggatan 30 • Postadress: Box 16113, 103 22 Stockholm • Växel: 08-508 31 900
Fax : 08-508 31 999 • E-post: kultur@kultur.stockholm.se